Ordonanta de urgenta 76 din 2016

Informatii Istorice Culturale Literare Artistice Stintifice
Avatar utilizator
Romeo
Administrator
Administrator
Mesaje: 7208
Membru din: 03 Ian 2007, 15:38
Localitate: Bucuresti
Contact:

Ordonanta de urgenta 76 din 2016

Mesajde Romeo » 05 Feb 2017, 12:26

O mentionez deoarece se fac trimiteri din partea celor care sustin neconditionat Guvernul PSD-ALDE ca replica la controversata OUG 13 din 2017 - unul din motivele protestelor.
La o primă vedere nu este ceva rău. Ei spun că a crescut puterea procurorilor, eu spun foarte bine dar să evite abuzurile.

Guvernul României - Ordonanţă de urgentă nr. 76/2016 din 02 noiembrie 2016

Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei
Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne - DGPI


În vigoare de la 08 noiembrie 2016
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 08 noiembrie 2016. Nu există modificări până la 14
noiembrie 2016.
Având în vedere că noile forme de manifestare a riscurilor de securitate pe componenta ordinii
publice impun adoptarea de măsuri imediate, pentru creşterea gradului de eficienţă a structurilor
specializate ale Ministerului Afacerilor Interne în realizarea acţiunilor de răspuns specifice, întrucât
gestionarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor domenii de maximă importanţă pentru
climatul intern de ordine publică impun întărirea mecanismelor de autoprotecţie, în scopul asigurării
integrităţii profesionale a personalului ministerului şi reducerea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi
factorilor de risc la adresa capacităţii de reacţie a structurilor Ministerului Afacerilor
Interne, deoarece tulburarea gravă a ordinii publice şi manifestarea unor disfuncţionalităţi în
activitatea Ministerului Afacerilor Interne sunt de natură a genera riscuri la adresa securităţii
naţionale, întrucât un astfel de risc poate fi produs inclusiv de menţinerea situaţiei actuale, în care sau
constatat suprapuneri de competenţe între Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, pe de
o parte, şi Poliţia Română, Direcţia Generală Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii, pe de
altă parte, ţinând cont de faptul că în lipsa unui cadru instituţional clar definit, cu mecanisme
previzibile de control democratic din partea autorităţilor civile legitime, există pericolul ca activităţile
derulate să nu poată fi fundamentate pe un cadru legal predictibil şi, în final, riscul apariţiei unor
abuzuri împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, luând în considerare faptul
că, în ultima perioadă, organele de urmărire penală au procedat la redirecţionarea tuturor
solicitărilor privind punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică, adresate anterior
Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, către structurile specializate ale Poliţiei Române
şi Direcţiei Generale Anticorupţie şi că, în acest context, devine stringentă necesitatea reconsiderării
rolului structurii de informaţii în ansamblul mecanismelor de asigurare a ordinii publice şi securităţii
naţionale, deoarece structurile specializate ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale Anticorupţie au
nevoie în acest moment de suplimentarea resurselor logistice şi de personal pentru realizarea noilor
activităţi repartizate, iar formarea şi dezvoltarea de noi resurse ar presupune perioade lungi de timp
şi costuri ridicate,
văzând faptul că:
- menţinerea situaţiei de fapt prezentate reprezintă o vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale, pe
componenta ordinii publice, şi că Ministerul Afacerilor Interne este pus în faţa unor responsabilităţi
instituţionale, ce nu pot fi amânate;
- lipsa unor instrumente juridice produce consecinţe negative nu doar în privinţa funcţionării
instituţiilor statului, ci şi din perspectiva securităţii naţionale, a interesului public şi a garantării
respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, întrucât avem de a face cu o situaţie
extraordinară, ce produce consecinţe asupra capacităţii de funcţionare a instituţiilor statului şi de
asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetăţeni, ţinând cont de faptul că toate aceste
elemente vizează interesul public şi că, în contextul arătat, reglementarea nu poate fi amânată fără
riscul unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Direcţia Generală de Protecţie Internă este structură specializată cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, care
desfăşoară activităţi de identificare, contracarare şi înlăturare a ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi
factorilor de risc la adresa informaţiilor, patrimoniului, personalului, misiunilor, procesului decizional
şi capacităţii operaţionale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a celor care pot
duce la tulburarea gravă a ordinii publice.
Art. 2. - Direcţia Generală de Protecţie Internă îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei
României şi a legilor ţării, actelor normative emise de Guvern, hotărârilor Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării, respectiv a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne.
Art. 3. - Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie Internă se desfăşoară cu respectarea drepturilor
şi libertăţilor fundamentale ale omului, a principiilor legalităţii, neutralităţii, imparţialităţii şi
echidistanţei politice, precum şi protecţiei surselor, mijloacelor şi metodelor specifice.
Art. 4. - (1) Anual sau la cererea Parlamentului, ministrul afacerilor interne prezintă rapoarte cu
privire la activitatea Direcţiei Generale de Protecţie Internă în domeniul securităţii naţionale.
(2) Direcţia Generală de Protecţie Internă se supune controlului parlamentar exercitat potrivit art. 9
alin. (2) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările
ulterioare.
Art. 5. - În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Generală de Protecţie Internă cooperează cu
organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice
şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi
juridice, în limitele legii.
CAPITOLUL II
Organizare şi funcţionare
Art. 6. - Direcţia Generală de Protecţie Internă are competenţă teritorială generală.
Art. 7. - (1) La nivel central, Direcţia Generală de Protecţie Internă are în componenţă direcţii,
servicii, birouri şi alte structuri funcţionale, iar la nivel teritorial servicii, birouri şi alte structuri
funcţionale.
(2) Funcţiile militare de la nivel central şi teritorial se asimilează, din punctul de vedere al salarizării,
cu funcţiile militare din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne.
(3) Structura organizatorică şi numărul de posturi se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al
ministrului afacerilor interne, în limita posturilor aprobate pentru Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Protecţie Internă se aprobă
prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Art. 8. - (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă este cadru militar în
activitate, numit în funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor interne,
cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(2) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă se subordonează nemijlocit
ministrului afacerilor interne.
(3) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă are calitatea de ordonator terţiar de
credite aflat în subordinea ordonatorului principal de credite.
(4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă
este ajutat de un prim- adjunct şi de un adjunct, cadre militare, numiţi în funcţie de către ministrul
afacerilor interne, la propunerea directorului general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă.
(5) Direcţia Generală de Protecţie Internă este reprezentată, în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile
publice centrale şi locale, organele judiciare, cu societatea civilă şi cu organismele similare din alte
state, de către directorul general sau de către cadre militare desemnate de acesta.
Art. 9. - În exercitarea atribuţiilor legale, directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie
Internă emite ordine obligatorii pentru personalul din subordine.
CAPITOLUL III
Atribuţiile Direcţiei Generale de Protecţie Internă
Art. 10. - Direcţia Generală de Protecţie Internă are următoarele atribuţii:
a) desfăşoară activităţi de informaţii, contrainformaţii şi de protecţie în scopul identificării,
prevenirii şi contracarării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot conduce la
tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile,
procesul decizional şi capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne;
b) asigură coordonarea şi controlul activităţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate naţionale,
ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene, precum şi pentru securitatea
cibernetică, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 11. - Organizarea, coordonarea şi planificarea strategică a activităţii Direcţiei Generale de
Protecţie Internă se realizează, în condiţiile legii, prin ordine şi instrucţiuni ale ministrului afacerilor
interne, prin raportare la strategiile şi politicile de ordine publică, apărare şi securitate naţională, în
concordanţă cu obiectivele şi priorităţile informative naţionale.
Art. 12. - (1) În vederea identificării ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi factorilor de risc care pot
conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informaţiile, patrimoniul, personalul,
misiunile, procesul decizional ori capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor
Interne, Direcţia Generală de Protecţie Internă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 13 lit. a) -e) din
Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare.
(2) În situaţiile care constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale care vizează tulburarea gravă
a ordinii publice sau informaţiile, patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional ori
capacitatea operaţională ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală de Protecţie
Internă desfăşoară activităţile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1991, republicată, cu
completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) şi art. 15-21 din aceeaşi lege, care
se aplică în mod corespunzător.
Art. 13. - (1) Datele şi informaţiile referitoare la ameninţările, vulnerabilităţile şi factorii de risc
identificaţi sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuţi de art. 11 din Legea nr. 51/1991,
republicată, cu completările ulterioare, şi şefilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în scopul
adoptării deciziilor şi măsurilor necesare prevenirii materializării acestora.
(2) Datele şi informaţiile obţinute în urma activităţilor de informaţii, contrainformaţii şi protecţie
care nu vizează domeniul de competenţă al Ministerului Afacerilor Interne se transmit celorlalte
organe de stat competente cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale.
(3) Datele şi informaţiile care indică pregătirea sau săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală,
rezultate din verificările şi activităţile specifice, se transmit organelor de urmărire penală competente,
în condiţiile art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 14. - (1) Direcţia Generală de Protecţie Internă informează Direcţia Generală Anticorupţie în
cazul în care identifică ameninţări, vulnerabilităţi şi factori de risc care vizează corupţia în rândul
personalului Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Personalul militar din Direcţia Generală de Protecţie Internă care, în baza atribuţiilor prevăzute în
fişa postului, desfăşoară activităţi de prevenire a corupţiei în rândul personalului Ministerului
Afacerilor Interne beneficiază de cuantumul aferent sporului lunar pentru prevenirea şi combaterea
corupţiei, inclus în solda de funcţie şi stabilit la nivelul aflat în plată pentru poliţiştii din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne care, potrivit fişei postului, desfăşoară activităţi similare, în raport cu
solda lunară prevăzută de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009.
Art. 15. - (1) Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă nu poate efectua acte de cercetare
penală şi nu poate lua sau duce la îndeplinire măsura reţinerii ori alte măsuri preventive privative sau
restrictive de libertate.
(2) Direcţia Generală de Protecţie Internă nu poate dispune de spaţii proprii de reţinere şi arestare
preventivă.
CAPITOLUL IV
Personalul, asigurarea logistică şi financiară
SECŢIUNEA 1
Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă
Art. 16. - (1) Personalul Direcţiei Generale de Protecţie Internă se compune din cadre militare şi
personal contractual.
(2) Personalul contractual desfăşoară exclusiv activităţi administrative.
(3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cadrele militare sunt învestite cu exerciţiul
autorităţii de stat, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această calitate.
Art. 17. - (1) Cadrelor militare le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările specifice
existente la nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.
(2) Personalului contractual îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi reglementările specifice existente la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne cu privire la această categorie de personal.
Art. 18. - Personalul contractual depune la încadrare următorul jurământ: "Jur să respect
Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să îmi îndeplinesc cu bună-credinţă
sarcinile încredinţate. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!". Referirea la divinitate din formula jurământului se
schimbă potrivit credinţei religioase a fiecăruia sau se elimină în cazul celor fără confesiune.
Art. 19. - (1) În cadrul procedurilor de ocupare a posturilor vacante, derulate în condiţiile stabilite
prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, la
nivelul Direcţiei Generale de Protecţie Internă se efectuează verificări pentru evaluarea integrităţii
profesionale şi se organizează un interviu.
(2) Interviul are ca scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor,
atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului. Aspectele procedurale cu
privire la organizarea şi desfăşurarea interviului se stabilesc prin ordin al directorului general al
Direcţiei Generale de Protecţie Internă.
(3) În cazul constatării existenţei unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională, persoana
poate fi supusă, cu acordul acesteia, evaluării comportamentului simulat. Refuzul de a se supune
evaluării comportamentului simulat atrage excluderea din procedura de ocupare a postului.
(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante care presupun desfăşurarea activităţii în mod
conspirat sau acoperit se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate.
Art. 20. - (1) Cadrele militare au obligaţia de a susţine evaluarea psihologică, care se efectuează
periodic, la reluarea activităţii, la solicitarea comisiilor de expertiză/evaluare a capacităţii de muncă
sau când este dispusă ca urmare a constatării motivate a existenţei unor indicii comportamentale
temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice.
(2) Cadrele militare au obligaţia de a susţine evaluarea comportamentului simulat, în situaţia în care
a fost dispusă ca urmare a constatării existenţei unor suspiciuni cu privire la integritatea profesională a
acestora, în urma unor verificări de specialitate.
(3) Cadrul militar care nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (1) sau (2) este pus la dispoziţie
până la evaluarea de către un psiholog cu atribuţii de exercitare a actului psihologic în unităţile
Ministerului Afacerilor Interne.
(4) Cadrul militar care nu a susţinut, din motive imputabile, evaluarea psihologică prevăzută la alin.
(1) sau evaluarea comportamentului simulat prevăzută la alin. (2), în termen de 3 luni de la data
punerii la dispoziţie potrivit alin. (3), este trecut în rezervă.
Art. 21. - (1) Cadrele militare îşi desfăşoară activitatea deschis, conspirat sau acoperit, în raport cu
nevoile de realizare a sarcinilor de serviciu.
(2) Ministerul Afacerilor Interne asigură protecţia şi încadrarea în alte unităţi sau compartimente de
muncă a cadrelor militare care au fost deconspirate.
(3) Cadrele militare şi membrii familiilor acestora au dreptul la protecţie din partea structurilor
specializate ale statului faţă de ameninţările sau violenţele la care ar putea fi supuşi ca urmare a
exercitării atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.
Art. 22. - (1) Cadrele militare au dreptul de a deţine, purta şi folosi armamentul, muniţia şi
mijloacele din dotare, în condiţiile stabilite de lege.
(2) Cadrele militare au dreptul şi obligaţia de a purta uniformă şi însemne distinctive în condiţii
stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
SECŢIUNEA a 2-a
Asigurarea logistică, materială şi financiară
Art. 23. - Direcţia Generală de Protecţie Internă este autorizată să deţină şi să folosească imobile,
armament, tehnică, muniţie, echipament şi mijloace de transport necesare îndeplinirii atribuţiilor
prevăzute de lege, pentru autoapărare şi protecţia imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, precum
şi mijloace adecvate pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, potrivit
competenţelor.
Art. 24. - (1) Finanţarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă se realizează integral de la bugetul
de stat, precum şi din alte surse, constituite conform legii.
(2) Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul cheltuielilor operative destinate
realizării activităţii specifice Direcţiei Generale de Protecţie Internă se efectuează în conformitate cu
regulile generale în această materie, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, şi cu normele
specifice stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.
CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 25. - (1) Direcţia Generală de Protecţie Internă se înfiinţează în termen de 15 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. La aceeaşi dată, Departamentul de Informaţii şi
Protecţie Internă se desfiinţează.
(2) Patrimoniul, arhiva, prevederile bugetare şi execuţia bugetară până la data desfiinţării
Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă se preiau de către Direcţia Generală de Protecţie
Internă, pe bază de protocoale de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data prevăzută la alin.
(1).
(3) În termenul prevăzut la alin. (1), la nivelul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă se
derulează procedurile administrative necesare îndeplinirii prevederilor alin. (2).
(4) Mijloacele pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor, precum şi alte
elemente de patrimoniu aparţinând Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, care nu sunt
necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Direcţiei Generale de Protecţie Internă, se predau, pe bază de
protocoale de predare-primire, structurilor competente ale Poliţiei Române şi Direcţiei Generale
Anticorupţie.
(5) De la data înfiinţării, Direcţia Generală de Protecţie Internă se subrogă în toate drepturile şi
obligaţiile Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă.
Art. 26. - (1) Poliţiştii din cadrul Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă, desfiinţat
potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se pun la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne în
condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea numirii într-o funcţie corespunzătoare.
(2) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a-şi preda funcţia, precum şi de a preda
documentele şi bunurile aflate în gestiune, în termen de maximum 30 de zile de la data punerii la
dispoziţie.
(3) Direcţia Generală de Protecţie Internă adoptă măsurile necesare în vederea preluării în condiţii de
securitate şi confidenţialitate a documentelor şi bunurilor aflate în gestiunea personalului prevăzut la
alin. (1).
(4) Personalul contractual din cadrul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, desfiinţat
potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se preia în cadrul Direcţiei Generale de Protecţie Internă, în
condiţiile legii.
(5) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) pot participa la procedurile de ocupare a posturilor vacante din
Direcţia Generală de Protecţie Internă.
Art. 27. - (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
prin hotărâre a Guvernului, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 416/2007
privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aprobă
regulamentul prevăzute la art. 7 alin. (4).
(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin
hotărâre a Guvernului, se stabilesc sigla Direcţiei Generale de Protecţie Internă, ca semn de armă
pentru individualizare şi recunoaştere, uniforma cadrelor militare ale Direcţiei Generale de Protecţie
Internă, precum şi forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare a acestora.
Art. 28. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se
abrogă:
a) art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările
ulterioare;
b) art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
Bucureşti, 2 noiembrie 2016.
Nr. 76.

Share ThisAvatar utilizator
shade
V.I.P.
V.I.P.
Mesaje: 777
Membru din: 24 Oct 2008, 15:02
Localitate: Bucuresti

Re: Ordonanta de urgenta 76 din 2016

Mesajde shade » 05 Feb 2017, 13:18

Dar OUG 9/17?
Avatar utilizator
Romeo
Administrator
Administrator
Mesaje: 7208
Membru din: 03 Ian 2007, 15:38
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Ordonanta de urgenta 76 din 2016

Mesajde Romeo » 05 Feb 2017, 13:28

shade scrie:Dar OUG 9/17?


Nu știu despre ce vorbești, trebuie să o și treci aici :)

Share This


Înapoi la “Informaţii generale”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 2 vizitatori

cron